ΠΕΙ

Οι οδηγοί που είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης λεωφορείου (Δ, Δ1, Δ+Ε) και οι οδηγοί που είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης φορτηγού (Γ, Γ1, Γ+Ε) προκειμένου να εξασκούν το επάγγελμα του οδηγού, είναι υποχρεωμένοι πέραν της απαιτούμενης άδειας οδήγησης να κατέχουν και ΠΕΙ (Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας).

Για ανανέωση ΠΕΙ

Η περιοδική κατάρτιση του Π.Ε.Ι. πραγματοποιείται μέσω σεμιναρίων διάρκειας 35 ωρών τα οποία υλοποιούνται από εγκεκριμένες Σχολές Οδηγών.  Μετά την επιτυχή παρακολούθηση η Σχολή θα εφοδιάσει τον οδηγό με βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης  για να εκδοθεί το Π.Ε.Ι (δεν απαιτούνται εξετάσεις).

Για ΠΕΙ αρχικής επιμόρφωσης

Για την έκδοση του Π.Ε.Ι. αρχικής επιμόρφωσης απαιτείται η εξέταση του οδηγού σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο η οποία προγραμματίζεται και πραγματοποιείται από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Η θεωρητική εξέταση γίνεται ηλεκτρονικά και περιλαμβάνει 2 δοκιμασίες οι οποίες περιλαμβάνουν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής στις οποίες ο οδηγός θα πρέπει να απαντήσει σωστά τουλάχιστον σε 36 από τις 60 ερωτήσεις σε χρονική διάρκεια 150 λεπτών και 2 μελέτες περιπτώσεων στις οποίες ο οδηγός θα πρέπει να συγκεντρώσει τουλάχιστον 24 βαθμούς από τους 40 που βαθμολογείται η πλήρης ανάπτυξη και των 2 θεμάτων. Η διάρκεια εξέτασης για την 2η δοκιμασία είναι 90 λεπτά.

Όσοι επιτύχουν στην θεωρητική εξέταση προγραμματίζονται από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών για πρακτική εξέταση η οποία αποτελείται από προφορική εξέταση και δοκιμασία οδήγησης .

Οχήματα για τα οποία δεν χρειάζεται ο οδηγός τους να έχει ΠΕΙ

– Ανήκουν στις ένοπλες δυνάμεις και στα σώματα ασφαλείας,

– Η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 45 km/h,

– Εξυπηρετούν τις ανάγκες της Πολιτικής Άμυνας της Χώρας,

– Υποβάλλονται σε δοκιμές επί της οδού, για λόγους τεχνικής βελτίωσης, επισκευής ή συντήρησης και νέων ή μεταποιημένων ή διασκευασμένων οχημάτων, τα οποία δεν έχουν ακόμη τεθεί σε κυκλοφορία.

– Χρησιμοποιούνται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ή για εργασίες διάσωσης,

– Χρησιμοποιούνται για μαθήματα οδήγησης αυτοκινήτων, με σκοπό την απόκτηση άδειας οδήγησης ή ΠΕΙ,

– Μεταφέρουν υλικά ή εξοπλισμό, ο οποίος πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την άσκηση του επαγγέλματος του οδηγού τους, υπό την προϋπόθεση ότι, η οδήγηση των οχημάτων αυτών δεν αποτελεί την κύρια δραστηριότητα του οδηγού (η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για οδηγούς που μεταφέρουν εμπορεύματα τα οποία πρόκειται να πωλήσουν ή να μεταποιήσουν), εξαιρούνται από την υποχρέωση κατοχής Π.Ε.Ι.